Forslagsstiller er Opplysningsvesenets Fond v/Clemens Eiendom AS og plankonsulent er Griff Arkitektur AS. Planen legger til rette for etablering av boliger for heldøgns omsorg, base for hjemmetjenesten og dag- og aktivitetssenter med tilhørende bil- og sykkelparkering og uteoppholdsareal. Eksisterende bygning på tomta, en tidligere prestebolig, skal inngå som del av anlegget. Flere store, gamle trær reguleres til bevaring. Omsorgsprosjektet får avkjørsel fra Kirkeveien. Kirkeveien reguleres med fortau på sørsiden. Kommunalt friområde inngår også i reguleringsplanen og planen tilrettelegger for etablering av leke- og aktivitetselementer. Turveitrase mellom Bakkelygata og Kirkeveien – via det kommunale friområdet – sikres gjennom planområdet.

Planområdets areal er 17,56 daa

Alternativt Planforslag
Alstahaug kommune har utarbeidet et alternativt planforslag som tar utgangspunkt i forslagstillers plankart, planbestemmelser og planbeskrivelser, med noen endringer, som kort redegjøres for under.

  • Bestemmelser knyttet til Hensynssone H730 fjernes, da forslagstiller har fjernet hensynssonen fra plankartet.
  • Bestemmelser knyttet til avkjørsel er justert fra to til en.
  • Bestemmelser og beskrivelser som knyttes til riving av presteboligen er tatt ut i kommunens alternativ. Begrunnelsen for dette er at bygget anses å ha en høy lokal kulturminneverdi, og en tilstand der den fortsatt er gjenbrukbar med utbedringer.
  • Bestemmelser som stiller krav til at et nytt bygg skal være en tro kopi av gammel bygg er også tatt ut, da det er vurdert at verneverdien i all hovedsak er knyttet til det eksisterende bygget.

Planens dokumenter er tilgjengelige i planarkivet, og forslag til plankart er tilgjengelig i kartportalen.

Kommunens alternativ er merket med alternativ.

Eventuelle merknader til høringsforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805. Uttalelsen merkes med planid. 20210073 Prestegårdsjordet, sak 2021/3496.

Frist for å komme med merknader er 21. oktober 2022.