Planområdet, som i hovedsak består av etablert bebyggelse og infrastruktur, er ca 116 daa, og ligger sentralt i Sandnessjøen. Målet med planarbeidet har vært å legge føringer for eksisterende småhusbebyggelse, barnehage og trafikkarealer. Det er bl.a. bestemmelser om utnyttelsesgrad, byggehøyde og byggegrense mot veg. Utnyttelsesgrad (BYA) er 30 prosent med en generell mulighet til fortetting.

Dokumentene i saken er tilgjengelig på kommunenshjemmeside i planarkivet.

Eventuelle merknader til høringsforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805. Uttalelsen merkes med planid. 20210071 Bakkely, sak 2021/2489.

Frist for å komme med merknader er 11. april 2022.