Frist for å komme med merknader

Du kan gi innspill til planen. Merk ditt innspill med Innspill til planforslag for Søvikskaret parkering og adkomstvei

Her kan du skrive ditt innspill til planforslaget

Du kan også sende til Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen, eller post@alstahaug.kommune.no 

Frist for å sende oss innspill:  5.februar 2024

Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under planarkiv

Målet med planarbeidet

Planarbeidet er en del av prosessen med å tilrettelegge for tiltak innenfor den statlig sikrede eiendommen 8/170. Det er bl.a. behov for omlegging av adkomstveg samt å ruste opp og utvide eksisterende parkeringsplasser.  I tillegg planlegges å istandsette eksisterende bygning som servicehus.  

Søvikskaret 2.png

Eiendommen 8/170 er markert med rød grense.

 

Søvikskaret.png

Planlagt opprusting av området med omlegging av ny adkomstveg og utvidelse av parkeringsarealet.

Kulturminneundersøkelser

Det er gjennomført kulturminneundersøkelser innenfor planområdet.  Kartlagte kulturminner er båndlagte og sikret mot inngrep i planforslaget. 

Forskrift om Konsekvensutredninger

Planlagte tiltak er bare delvis i tråd med overordnet plan. Følgende temaer er derfor utredet:

  • Kulturminner og kulturlandskap
  • Landbruk
  • Friluftsliv
  • Trafikksikkerhet

Det konkluderes med at de små negative konsekvensene oppveies av de positive effektene av planlagte tiltak.