Målet med planarbeidet 

Eiendommen 8/170 er ervervet av Alstahaug kommune og sikret som friluftsområde. I arbeidet med forvaltningsplan for eiendommen står omlegging av adkomstveg og tilrettelegging for flere parkeringsplasser sentralt.  Det er forutsatt at detaljregulering utarbeides som grunnlag for prosjektering og realisering av tiltakene.  

sovikskaretavgrensing alt1.pngKartskisse over planlagte tiltak

Kommuneplanens arealdel 

Planlagte tiltak er bare delvis i tråd med kommuneplanens arealdel, der formålet er landbruks-natur og friluftsområde samt reindrift (LNFR).  I tillegg ligger planområdet innenfor følgende hensynsoner:   

  • Hensynsone landbruk, H510_1 
  • Hensynsone bevaring kulturmiljø, H570_3 

Området grenser mot H530_11, Hensynssone friluftsliv (Turstiene i Syv Søstreområdet) 

Forskrift om konsekvensutredninger 

På bakgrunn av overordnete føringer i kommuneplanens arealdel vurderes planarbeidet å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger, § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn uten at det kreves planprogram.  Det vises videre til § 10 knyttet til at tiltakets lokalisering kan komme i konflikt med følgende: «b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,….» 

Søvikskaret er innfallsport til et unikt og mye brukt friluftsområde.  Det er stort behov for utbedring av parkeringsplass, forbedring av adkomstveg samt tilrettelegging med servicehus.  Planarbeidet vurderes derfor å være i tråd med overordnete føringer knyttet til friluftsivsinteressene.  

På bakgrunn av formål i kommuneplanens arealdel, samt verdier innenfor planområdet, skal konsekvenser utredes som en del av planarbeidet knyttet til følgende temaer:  

  • Kulturminner og kulturlandskap 
  • Landbruk 
  • Friluftsliv 
  • Trafikksikkerhet 

Alstahaug kommune har engasjert firmaet HRP til å utarbeide detaljreguleringsplanen.  Forhåndsmerknader til planarbeidet sendes til: HRP ved Torstein Kaslegård email tk@hrpas.no . Frist for å komme med forhåndsmerknader er 20. mai 2023. 

Last ned her: ROS-sjekkliste og planavgrensning

Enhet for plan, landbruk og miljø