Som lokal barnehagemyndighet, har kommunen det overordnede ansvaret for å sikre at barn får et forsvarlig barnehagetilbud, og at både de kommunale og private barnehageeierne og barnehagene følger gjeldende regelverk. Dette gjøres ved å aktivt bruke barnehagemyndighetens tre virkemidler; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagemyndigheten har blant annet ansvar for følgende:

• Veiledning
• Samordnet opptak barnehageplasser
• Likebehandling private og kommunale barnehager
• Godkjenning av barnehager
• Behandle tilskudd til private barnehager
• Behandle dispensasjonssøknader
• Tilsyn 

Det kan foretas tilsyn med alle forhold som er regulert i barnehageloven med tilhørende forskrifter, med unntak av kapittel 5 med forskrifter. 

Det er i barnehageloven satt et tydelig skille mellom kommunens oppgaver som eier og som barnehagemyndighet. Oppgaver som for eksempel behandling av dispensasjonssøknader og tilsyn utføres kun av barnehagemyndigheten. Enkelte andre oppgaver som for eksempel samordnet opptak og veiledning skjer i samarbeid mellom barnehagemyndigheten, kommunen som eier og de private barnehagene.