Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barnehagene skal jf. barnehagelovens kapittel VIII ha nulltoleranse for krenkelse og det skal jobbes forebyggende for å hindre at dette skjer. 

Dersom det skulle være sånn at ansatte har mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, har det ansatte plikt til å melde i fra til styrer i barnehagen. Barnehagen har plikt til å undersøke saken. Dersom det viser seg at barnet ikke har det trygt og godt i barnehagen, skal det lages en skriftlig plan med egnede tiltak som sørger for at barnet får et trygg og god barnehagehverdag. 

Melde i fra

Slik går du frem:

  1. Kontakt barnehage først

Dersom du ønsker å melde fra om eller sende bekymring på barnehagens pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer/rektor. Da gir du barnehagen mulighet til å komme i dialog med dere om forholdet du vil melde fra om. Slike forhold reguleres av lovverket og dens forskrifter.


2. Kontakt barnehageeier

Dersom du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med barnehagen må du ta kontakt med oppvekst og kultur.

Vi vet at et trygt og godt miljø fremmer lek og læring og legger grunnlaget for trygge, selvstendige og kreative mennesker. Det å få være en del av fellesskapet og oppleve trygghet er avgjørende for barn og unges trivsel.

 

Hvordan melde fra?

  • Gå til den aktuelle barnehages nettside å trykk på barnehagemiljøknappen.
  • Ved å trykke på knappen kommer du til et elektronisk skjema der du kan melde fra at barnet ditt ikke har det trygt og godt i barnehagen.
  • Det er styrer som mottar meldingen.
  • Dersom meldingen går på at det er styrer som krenker vil meldingen gå direkte til barnehage- og skoleeier.

Hva skjer etter å ha sendt inn skjema?

  • Varslet registreres
  • Du blir kontaktet av barnehagen slik at du kan fortelle hva som har skjedd eller hva du er bekymret for
  • Undersøkelsen skal starte i løpet av en arbeidsuke
  • Behovet for å utarbeide en aktivitetsplan vurderes
  • Avtale videre oppfølging i saken

Du har rett til å klage

Dersom du ikke er fornøyd med barnehagens håndtering av varselet, kan Oppvekst og kultur kontaktes. 

Hvis du som forelder ikke er fornøyd med kommunens håndtering av varselet, har du rett til å melde fra om saken til Statsforvalteren i Nordland.