Avlesning av vannmåler

Har du vannmåler så trenger vi en avlesning av målerstanden for å kunne avregne rett vann- og avløpsgebyr. I de nærmeste dagene sender vi ut SMS i forbindelse med avlesning, og avlesningen kan registreres med å svare på SMS eller på www.leseav.no. Merk at fristen for å svare på SMS er 10 dager. Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis du har vannmåler som fjernavleses (automatisk avlesning av vannmålerstand).

Det kan i noen deler av kommunen fortsatt være begrenset dekning for fjernavlesning, til nettet er ferdig utbygd og man vil da få sms om selvavlesning.

Kommunen vil sende ut avlesningskort til de som ikke har mottatt SMS og de som ikke har svart på SMS eller registrert avlesningen på www.leseav.no.
Frist for innrapportering er 31.desember 2022.

Oppgjør for faktisk vannforbruk i 2022 og innbetalt forskuddsbetaling for perioden, kommer på faktura for 1.termin i 2023. Det er viktig at du leser av vannmåleren, slik at oppgjøret blir korrekt.

Det er viktig at du bare skriver tallene på målerstanden på vannmåleren og ikke skriver noe tekst i svaret.
Du skal ikke ta med tallene bak komma hvis du har kommategn på vannmåleren din.

Har du ikke installert vannmåler så skal du ikke foreta deg noe som helst. Da blir forbruket fakturert på grunnlag av bygningsareal som vanlig.

Gebyr ved manglende innrapportering

Vannmålere som ikke blir avlest og innrapportert innen fristen 31.desember 2022 kan bli kontrollert og avlest av Alstahaug kommune. Oppmøtegebyret er ifølge gebyrregulativet på kr 1000,-.

Hvis du av en eller annen grunn ikke har fått avlest vannmåleren innen fristen eller har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Irmelin Wilmann på telefon 75 07 56 05 eller e-post irmelin.wilmann@alstahaug.kommune.no

Kommunalteknisk enhet