Våre kommuner har som kjent fulgt den lange prosessen om framtidens spesialisthelsetjenestetilbud på helgeland tett, og har store forventninger til det arbeidet som nå er igangsatt.

På Helgelandssykehusets egne sider er prosessinnrammingsfasen beskrevet som følger:

For at prosjektet skal kunne gå over i "Konseptfase" må det foreligge et styringsdokument med mandat for denne fasen. Styringsdokumentet skal gjøre den videre prosessen forståelig og forutsigbar og klargjøre den økonomiske rammen for gjennomføring av konseptfasen.

Etter det våre kommuner kan forstå skal styringsdokumentet utforme premissene for de tre ulike fasene i konseptfasen. Dokumentet skal fremlegges for behandling av styrene i henholdsvis lokalt og regionalt foretak i nærmeste fremtid.

Kommunene har i den forbindelse en klar forventning om at styringsdokumentet skal gi konseptfasen et klart mandat og konkretisere rammene rundt det videre arbeidet, slik at en klar retning kan leses, helst uten rom for tolkning og misforståelser. Vi anser det som svært viktig at dokumentet inneholder en klar arbeidsintruks for den kommende fasen, som sikrer framdrift uten ytterligere utsettelser og trenering. Vi anser det viktig at dokumentet er så tydelig at spekulasjoner og misforståelser unngås, og at det dermed er med på å dempe konfliktnivået lokalt.

Våre kommuner er tilfreds med at Helse Nord fattet et vedtak som fastslo at framtidens hovedsykehus på Helgeland skal ligge i Sandnessjøen med omegn, tilgjengelig for framtidens pasienter på Helgeland, og at dette ble bekreftet av helseministeren i hans endelige vedtak 27. januar. Våre kommuner har en klar forventning om, og tillit til, at både Helgelandssykehusets styre og styret i Helse Nord bruker denne anledningen til å gi den videre prosessen en klar retning, slik at gjennomføringen av Høies vedtak fra januar gjennomføres, selv i en tid der verden holdes i ånde av en pågående epidemi. At prosessen nå endelig er i gang og på rett vei er vi svært glade for.

I Helse Nords styresak 18/20 kan det blant annet leses følgende:

Beslutningen om at Sandnessjøen sykehus blir nytt hovedsykehus, gjør at både kliniske og ledelsesfunksjoner skal flyttes. (...)

Helgelandssykehuset HF må beslutte hvilke funksjoner et nytt sykehus i Sandnessjøen skal ha, og hvordan det best kan tilrettelegges for nødvendige organisasjonstilpasninger.

Sykehuset i Mosjøen vil bli mest berørt i omstruktureringen. Adm. direktør er særlig opptatt av at interessene og hensynet til de ansatte og tilbudet i Mosjøen blir godt håndtert, og at det legges til rette for at de ansatte i Sandnessjøen og Mosjøen kan jobbe som et lag. (...)

Styret ber adm. direktør videre om å følge opp det videre arbeidet med Nye Helgelandssykehuset i tett samarbeid med ledelsen i Helgelandssykehuset HF.

Våre kommuner har tillit til at Helse Nord følger den pågående prosessen på Helgeland tett.

Vi er selvsagt svært opptatt av at beslutningene om hvilke funksjoner som skal tillegges hovedsykehuset på Helgeland gjøres på en måte som sikrer hele Helgelandsbefolkning tilgang på nødvendige sykehustjenester innen alle fagområder. Våre kommuner ber derfor styrene være ekstra påpasselige med vurderinger av funksjonsfodeling sykehusene imellom. Dette kan ikke være basert på dagens situasjon, men en reell vurdering av morgendagens behov og nødvendigheten av framtidsrettede robuste tjenester ved det vedtatte hovedsykehuset på Helgeland. Våre kommuner anser det som en selvfølge at disse spørsmålene må avgjøres ved reell styrebehandling, basert på faglige innspill fra fagmiljøene på enhetene.

Våre kommuner har også tillit til at styrene er sitt ansvar bevisst når det gjelder å følge opp eksisterende, og samtidig dimensjonere fremtidig bygningsmasse for å kunne serve de funksjonene et framtidig hovedsykehus skal ivareta. Vi vil derfor på det sterkeste advare mot å tilegne dagens Helgelandssykehus ny bygningsmasse allerede før funksjonsfordeling, faglig utviklingsplan og rammene for prosjektet ennå ikke er vedtatt. 

Våre kommuner er nig med det som beskrives i Helse Nords styresak 18/20 i februar, som omfatter Mosjøen som den mest sårbare enheten i den pågående omstruktureringsprosessen. Våre kommuner er derfor opptatt av at intensjonen om at organisasjonene i Mosjøen og Sandnessjøen skal jobbe sammen som ett fagmiljø opprettholdes og tilstrebes. Interimsfasen har gjennom hele prosessen til nå vært omtalt som en kritisk fase i forhold til å rekruttere og beholde eksisterende kompetanse ved Helgelandssykehuset. Våre kommuner mener at nettopp å styrke samarebid og felleskapsfølelsen i fagmiljøene er nøkkelen til en vellykket interimsperiode fram mot det et ferdigstilt hovedsykehus kan tas i bruk. Vi har dessverre ikke til nå sett en klar strategi fra administrasjonens side hvordan dette er tenkt gjennomført, og forventer at dette blir belyst grundig i styringsdokumentet.

Bærekraft er en faktor det skrives mye om fra flere hold i forhold til framtidens Helgelandssykehus, og bærekraft vil åpenbart være av største betydning for realisering av prosjektet. Våre kommuner har tillit til at styrene både lokalt og regionalt går dypt inn i dette området, for å sikre en bred og god debatt om de ulike faktorene som har betydning for bærekraften i prosjektet. Vi har også en klar forventing til at styrene på selvstendig grunnlag vurderer behovet for eventuelt nye bærekraftanalyser, ikke minst i lys av nye forutsetninger og forventinger til et framtidig rentenivå i forhold til tidligere analyser.

Avslutningsvis stiller våre kommuner sin kompetanse til rådighet inn i den kommende konseptfasen. Vi ønsker fortsatt et godt og fruktbart samarbeid for et framtidig godt og bærekraftig spesialisthelsetjenestetilbud for våre innbyggere, de framtidige pasientene på hele Helgeland. Styrene lokalt og regionalt ønskes derfor lykke til i det videre arbeidet.

Helgeland 14.8.20

Peter Talseth
Ordfører
Alstahaug kommune

Eilif Trælnes
Ordfører
Brønnøy kommune

Nils Jenssen
Ordfører
Dønna kommune

Ellen Schjølberg
Ordfører
Grane kommune

Harald Lie
Ordfører
Hattfjelldal kommune

Elbjørg Larsen
Ordfører
Herøy kommune

Ivan Haugland
Ordfører
Leirfjord kommune

Hans Gunnar Holand
Ordfører
Sømna kommune

Berit Hundåla
Ordfører
Vefsn kommune

André Møller
Ordfører
Vega kommune

Torhild Haugann
Ordfører
Vevelstad kommune