Idrettsrådet er et samordningsorgan for idretten i Alstahaug kommune, valgt av og blant idrettslagene i kommunen. Idrettsrådet er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og skal arbeide i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler vedtatt av idrettstinget.

Idrettsrådet representerer alle lag i Alstahaug kommune som er tilsluttet NIF. Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ i forhold til kommunale myndigheter i saker som vedrører idretten i kommunen. Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettsmiljøet i Alstahaug og informere kommunen om sine synspunkter.