§ 1     Forvaltning
Gravplassene i Leirfjord og Alstahaug kommuner er underlagt Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.


§ 2     Definisjoner
Gravplassforvaltning: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Leirfjord og Alstahaug kommuner, jf. gravferdsloven med forskrifter.
Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.
Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.
Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.
Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.
Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.
Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.
Fester: Den som står som part i en festeavtale.
Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.
Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.
Annet gravutstyr: Er permanent og synlig gravutstyr, så som for eksempel steinramme, stakittgjerde og annet fast utstyr.


§ 3     Ferdsel på gravplassene
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.


§ 4     Gravplasstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.
De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5     Fredningstid
Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år, med unntak som er nevnt nedenfor. 
Ved Leland gamle kirkegård er det kun mulighet for nedsetting av urne.
Fellesrådet ved kirkevergen kan gi tillatelse til kistegravelegging av ektefelle og barn der det er reservert grav ved tidligere gravlegging, dersom det lar seg gjennomføre ihht forhold og lovverk. Vedtaket kan ikke påklages.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.


§ 6     Feste av grav
Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 10 år.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.


§ 7     Grav og gravminne
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og har merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 4 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. Montering skal skje i perioden mellom 20. mai og 20. oktober.  

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i midtpunkt av gravstedet.


§ 8     Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Løse dekorgjenstander, gravutstyr og planter er festers ansvar.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med gravramme, hekk, rullestein, skjell eller andre døde materialer.

Forhold som er i uoverensstemmelse med denne paragraf vil bli fjernet eller rettet på av gravplassbetjeningen. Fester eller ansvarlig for gravstedet vil, om mulig, bli kontaktet før tiltak settes i verk.


§ 9     Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.


§ 10     Stell av grav
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd, eller den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav
(samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet). En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.


§ 11     Navnet minnelund
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav. Ved feste av grav ved siden av betales en avgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.
Betaling i navnet minnelund er regulert inn fra 01.01.2022.
Den til enhver tid gjeldende avgift fastsettes av kommunen, etter forslag fra fellesrådets etter gravferdslovens § 21, andre ledd. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navnene vil bli påført samme navneplate.

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell dekkes av den som er ansvarlig for gravstedet. Navneplate og tekst som påføres denne, skal være etter mal, vedtatt av fellesrådet.

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.


§ 12     Bårerom
Bårerom som disponeres av Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd, skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.


§ 13     Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.


§ 14     Arbeid på gravplassene
Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

Ved arbeid på gravplassen, kan Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd midlertidig fjerne gravminner og gravutstyr fra graver, for å unngå skader.

 

§ 15     Vern av kulturminner og gravmiljø
Gravminner og annet gravutstyr som er omfattet av vernebestemmelser er avmerket på gravkart som inngår i verneplan for den enkelte gravplass. For disse gravene gjelder: Gravfester som er berørt av vedtaket underrettes særskilt. Det gjøres skriftlig avtale med fester om vern. Vern av gravminner og annet gravutstyr skal ikke være til hinder for videre bruk av gravstedet, men av hensyn til vern kan Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd ved festefornyelse, eller ved frivillig vern, bestemme at graver skal gjøres om til urnegraver.
Ved inngåelse av frivillig avtale om vern kan graver gjøres om til urnegraver med umiddelbar virkning.

Navnetilføyelser på verneverdig gravutstyr kan skje på gravminnets skriftflater. Gravminnet tillates ikke snudd. Dersom det ikke er mulig å tilføye navn og data på verneverdig gravminne, kan det monteres en liggende navneplate på gravstedet. Størrelse og plassering av navneplate skal i hvert tilfelle godkjennes av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd. Verneverdig gravminne eller annet gravutstyr skal ikke fjernes eller erstattes, det skal heller ikke tilføres nye elementer i form av lykter, vaser, figurer og lignende.

Når festeavtale for grav med verneverdig gravutstyr avsluttes overtar Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd vedlikeholdet av gravutstyret. Graver med gravminner/gravutstyr som er verneverdig skal, når festeavtale ikke fornyes, ikke tas i bruk til ny gravlegging.

Verneområdene omfatter også graver som ikke har verneverdig gravutstyr. Gravutstyr som ligger innenfor verneområde, men som ikke er markert verneverdig i kart i verneplanen, kan flyttes eller fjernes. Nytt gravutstyr på disse gravene må i størst mulig grad tilpasses den stedlige karakteren i verneområde, og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd.


§ 16     Dispensasjon fra vedtektene
Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 4, 6, 7, 11 og 15 i vedtektene.