Gnr. 8 bnr. 1, Søvik indre

Eiendommen har opprinnelig vært en del av Alstahaug videregående skole på Søvik, (Husmorskolen). Eiendommen er i følge NIBIO`s gårdskart på 3012,8 daa . Av dette er 26,8 da dyrka mark, 57,2 da innmarksbeite, 420 da skog av ulik bonitet, 558,6 da uproduktiv skog og om lag 1700 da åpen, grunnlendt fastmark.

I kommuneplanens arealdel er området LNFR, delvis innenfor hensynssone H570(bevaring-kulturmiljø) og H310 (faresone-skredfare). I Miljødirektoratets naturbasekart er store deler av eiendommen klassifisert som viktig friluftsområde. Det må derfor påregnes at det settes vilkår knyttet til allmenhetens bruk av området i konsesjonsvedtak.

Eiendommen er delt av Fv 17. Den dyrka marka, som er delt i to teiger, ligger på nordsida av fylkesveien, ved Søvik barne- og ungdomsskole. Eiendommen er med i organisert elgvald.

Den dyrka marka og utmarka kan om ønskelig deles og selges i flere parseller. Det foreligger takst på eiendommen. Markedsverdien er vurdert til kr. 800.000,-.

Før salg skal det fradeles en parsell på om lag 6,8 da ved parkeringsplassen i Søvikskaret og en parsell på om lag 7,6 da ved Søvik barne- og ungdomsskole. 

Gnr. 32 bnr. 11, Skoleplassen

Eiendommen er i følge NIBIO`s gårdskart på 5,7 da produktiv skog i en teig. Eiendommen var tidligere bebygd med Kleiva skole som brant ned 1963/64. Eiendommen grenser mot Fv 17 og en landbrukseiendom.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse. Utbygging krever at det først er etablert gang- og sykkelvei til området og at det er utarbeidet reguleringsplan.

Eiendommen er verdsatt som ubebygd skogseiendom med krav om å søke konsesjon, uten priskontroll. Markedsverdi er vurdert til kr. 8.000,-.

Gnr. 31 bnr. 48, Myrbakken

Eiendommen er i følge NIBIO`s gårdskart på 46,2 da i en teig. Av dette er 24,6 da produktiv skog av middels bonitet og 21,6 da andre markslag. Den produktive skogen er lauvskog.

Eiendommen er omkranset av fem ulike teiger, fire matrikkelnummer. I kommuneplanens arealdel er området LNFR.

Eiendommen er verdsatt som ubebygd skogseiendom med krav om å søke konsesjon, uten priskontroll. Markedsverdi er vurdert til kr. 30.000,-.