Navn Kvalitetsutvalget for helse og omsorg Opprettet desember 2009 Evaluert juni 2014 og september 2018
Kvalitetsutvalgets mandat
Medlemmer: Kommunalsjef helse- og velferd, enhetsleder pleie og omsorg, enhetsleder tjenesten for funksjonshemmede (TFF), helserådgiver, avdelingsledere fra enheter i helse og omsorg, fagutviklingssykepleier og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og FagforbundetKommunalsjef helse- og velferd, enhetsleder pleie og omsorg, enhetsleder tjenesten for funksjonshemmede (TFF), helserådgiver, avdelingsledere fra enheter i helse og omsorg, fagutviklingssykepleier og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet  
Nedsatt av: Rådmann
Leder: Fagutviklingssykepleier Hilde Johansson
Overordnet målsetning: Kvalitetssikring og utvikling av helse- og omsorgstjenesten etter lov, forskrift og nasjonale retningslinjer. Kvalitetssikre avvikshåndtering. Fremme tverrfaglig samarbeid på tvers av interne og eksterne enheter. 
Møteramme: 2 møter i halvåret, ellers ved behov

 

 

Ansvarsområde Beskrivelse Kommentar
Beskrivelse av ansvarsområde
1. Kvalitetssikring av avvikshåndtering

De ansatte på de ulike enhetene melder avvik gjennom kommunens kvalitetssystem, Compilo og/eller fagsystem for pasientjournal. Avvik håndteres av enhetene i helse og omsorg.

Kvalitetsutvalget skal få oversendt rapporter fra enhetene knyttet til antall avvik innenfor ulike områder 1. og 3.kvartal.

Utvalget skal sikre tilnærmet lik behandling av tilnærmede like avvik. 

Enhetene skal melde avvik gjennom kommunens kvalitetssystem, Compilo.

2. Prosedyrer

Det benyttes prosedyremal som ligger i kommunens kvalitetssystem, Compilo. Tverrsektorielle prosedyrer godkjennes i Kvalitetsutvalget, ellers på hver enhet.

 

3. Klagehåndtering Klager fra publikum og samarbeidspartnere som går på service-nivå (ikke klager etter lov og forskrift) skal håndteres av kvalitetsutvalget. Det skal føres referat og adekvate tiltak iverksettes.

Enhetsleder avgjør hvilke klager som behandles i Kvalitetsutvalget.

4.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 9 og 10.

 

Prosedyrer i Compilo

Systematisk gjennomgang og kvalitetssikring av håndtering og forståelse av pasientrettighetslovens § 4A og kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven skal forhindre unødig bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten. Sikre lik forståelse, håndtering og iverksettelse av tiltak, og lik forståelse av begrepet ”samtykkekompetanse”. Ved behov kan anonymiserte vedtak gjennomgås i Kvalitetsutvalget. Hensikten er at ledernivå og tillitsvalgte har gjennomgående forståelse for hva som forventes og kreves i tolkningen av denne lovteksten, for å sikre god implementering i organisasjonen.
5. Samhandling og helhetlige pasientforløp Det skal fortløpende informeres/involveres om tiltak og prosjekter i helse- og omsorg. Fremme samhandling gjennom faglig diskusjon vedrørende vanskelige enkeltsaker, case eller situasjonsbeskrivelse som har lærings- og eksempelverdi. Bidra til god informasjonsflyt mellom de ulike enhetene til det beste for ansatte, pasienter og deres pårørende. 

Tverrfaglig og tverrsektoriell diskusjon øker muligheten for nytenkning og videreutvikling av tjenesten. Ideer og nytenkning innen digitale prosjekter skal løftes inn til kommunens prioriteringsråd.

6. Planer og styringsverktøy

Høring, utvikling, kvalitetssikring og implementering av planer og styringsverktøy. 

 

7. Evaluering

Ulike tiltak og prosjekter kan drøftes og evalueres i kvalitetsutvalget. Ved iverksettelse av nye tiltak skal evalueringsdato bestemmes.  Utvalget har myndighet til å innhente opplysninger og statistikk fra andre sektorer ved behov. Berørte ledere involveres i evalueringsprosessen.

Hensikten er å avdekke unyttige tiltak og å fokusere på kontinuerlig forbedringsarbeid.