Oppdatering 18.05.2020

Alstahaug kommune søkte i 2019 om støtte til medfinansiering til bredbåndsutbygging. Søknaden ble innvilget med kr 3. mill i støtte. Videre prosess består i at fylkeskommunen utlyser en konkurranse på vegne av alle kommunene i Nordland som har fått tilskudd. Utlysningen var planlagt i januar  2020 og med 10 ukers svarfrist (utlysningen legges ut på Doffin). Utlysningen fra fylkeskommunen ble forsinket og først kunngjort i mars måned og med tilbudsfrist 09.juni 2020.Avtaleinngåelse med mulig tilbyder forventes over sommeren 2020. Deretter vil det utarbeides en fremdriftsplan med entreprenøren som vinner konkurransen. Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2021.

Videre kan det opplyses at NFK nettopp har utlyst mulighet for kommunene til å søke støtte for 2020 og med søknadsfrist 01.august.

Det er de områdene som ikke har tilbud om minst 30 Mbit/s i nedlastningshastighet som er berettiget til støtte iht dekningskart utarbeidet av Nkom.

Det er også et krav at det skal være 25 % lokal medfinansiering, regnet av totalkostnaden i prosjektet. I og med at Nordland fylkeskommune ikke har bevilget egne midler utover den statlige rammen, må hver kommune skaffe til veie 25 % finansiering. Lokale bidrag består av støtte fra kommune, private aktører (ikke utbygger) og egeninnsats/dugnad.

Det er kun husstander med fastboende som kvalifiserer til støtte. Det gis ikke støtte til fritidsboliger. Fritidsboliger kan være en del av prosjektet, men kostnadene for å kople til disse skal skilles ut i prosjektregnskapet og finansieres utenom de statlige midlene.

Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.

Oppdatering 13.01.2020

Alstahaug kommune søkte i 2019 om støtte til medfinansiering til bredbåndsubvygging. Søknaden ble innvilget. Videre prosess består i at fylkeskommunen utlyser en konkurranse på vegne av alle kommunene i Nordland som har fått tilskudd. Utlysningen kommer i januar  og har 10 ukers svarfrist (utlysningen legges ut på Doffin). Avtaleinngåelse med mulig tilbyder forventes i april i år. Deretter vil det utarbeides en fremdriftsplan med entreprenøren som vinner konkurransen. Innbyggere som følger denne saken oppfordres til å følge med på hjemmesiden til Alstahaug kommune, der vil vi legge ut informasjon etter hvert som det blir tatt avgjørelser i saken.

Høringstekst

Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at informasjon om utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut til høring på kommunens hjemmeside i minst 1 måned.

Hvilke områder omfattes av utbyggingsplanene

En av forutsetningene for å søke om offentlig tilskudd fra statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. Tilskudd vil fortrinnsvis bli gitt til områder med hastighet på mindre enn 10 mb/s, men også områder med mindre enn 30 mb/s kan prioriteres.

Alstahaug kommune vil søke om offentlig støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i følgende områder:

 • Husstander fra Blåbærhaugen til Offersøy langs FV 17
 • Husstander langs fylkesvei 139 (Dalveien)
 • Fylkesvei 138 (Markvollveien)
 • Husstander i Botn
 • Austbø/Blomsøy/Hestøysund

Målsettingen er at etter endt utbygging skal alle innbyggerne, fritidshuseierne og bedriftene i disse områdene ha tilbud om et grunnleggende godt og framtidsrettet bredbånd. Kommunen vil følge kriteriene for utbygging som er satt av Norsk Kommunikasjonsmyndighet («Nkom»).

En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte å gi innspill som kan være vesentlig for kommunens søknad. Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune, inviteres her til å sende slike innspill til kommunen innen 18.mars 2019 kl 15.00.

Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nordland Fylkeskommune vil bli kunngjort i januar, og er forventet å være i april 2019.

Utbygginga planlegges å gjelde alle husstander i de aktuelle områder, men med unntak av de områder/husstander som i dag har et godt og framtidsrettet bredbånd. Søknaden til Nkom gjelder derved ikke de husstander og bedrifter som har en nedlastingshastighet på 30 Mbit eller mer. Alle kan sjekke sin nedlastingshastighet på www.nettfart.no. Send resultatet på mail til kommunen, post@alstahaug.kommune.no.

Nkoms evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte 

Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier: 

 • Det er de hvite områdene som skal prioriteres ( mindre enn 10 mb/s), men det er lov å søke om forbedring av tilbudet i grå områder (mindre enn 30 mb/s)
 • I offentlige bidrag (støtte fra Nkom) skal minst 50% av kostnadene gå til utbygging i hvite områder. Dvs. hvis støtte fra Nkom utgjør 6 mill, så skal minst 3 mill være til utbygging av hvite områder.
 • Det skal være lokal egenfinansiering på mint 25 % av total prosjektkost. (Dette kravet gjelder på fylkesnivå og ikke enkeltprosjekter, men siden Nordland fylkeskommune ikke har egne midler å bidra med, må kommunene for sikkerhets skyld sørge for å ha denne inndekningen selv).
 • Det som kan inngå som egenfinansiering:
 • Kommunalt/fylkeskommunalt økonomisk bidrag
 • Bidrag fra lokale sponsorer, bedrifter
 • Dugnad (kommunal prosjektledelse kan estimeres med en timepris på 600 kr, annen dugnad kan estimeres til timepris på 300 kr)
 • Graving av grøft i tilførselsnett : 300 kr. pr. meter
 • Graving av inntakskabel på privat tomt : 150 kr. pr. meter
 • Tilkoblingsavgift : avgift*antall potensielle kunder*75%
 • Verdien av infrastruktur som kommunen stiller til disposisjon: gatelysstolper, trekkrør etc.

Ettersom det kreves minst 25% lokal medfinansiering for å få offentlig støtte, ber kommunen også om slike innspill. Tilbud om slik finansiering og andre konstruktive innspill gjør det enklere for kommunen å lage en god søknad om offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 18.mars 2019.

Innspillene sendes på e-post til post@alstahaug.kommune.no og merkes bredbåndsutbygging innspill.

Kontaktpersoner for spørsmål:  

Kommunal- og næringssjef Stig-Gøran Olsen, tlf 91880704 eller IKT-sjef Karl Magnus Strandvold, tlf 913 26 026,

Kunngjøringen skjer kun på Alstahaug kommunes hjemmeside. Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):  www.nkom.no