Rådmannens oppgaver

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Alle saker, utredninger og spørsmål fra politisk miljø til administrasjonen skal i prinsippet stilles til og svares på av kommunedirektøren. Kommunedirektøren plikter på sin side å legge fram for politisk miljø alle saker av vesentlig betydning, og som for øvrig ikke er delegert.

 Kommunedirektørens myndighet og oppgaver fremgår av Kommunelovens § 13-1

Kontaktinformasjon:

Kommunedirektør Rachel Elise Berg

Postadresse: Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.
Besøksadresse: Rådhuset, Strandgata 52, 8800 Sandnessjøen
Telefon: 750 75002
Mobiltelefon: 997 91 745

Delegasjonsreglement