Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Solsiden dagsenter

Beskrivelse

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Et dagtilbud gir deg mulighet for å treffe andre i samme situasjon som deg selv. Solsiden er åpent 2 dager pr. uke. Onsdager og fredager.  Vi har gratis fellesfrokost klokken ti hver fredag.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Personer med psykiske lidelser, eller personer som sliter med ensomhet.

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Man kan kjøpe kaffe på dagsenteret.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Sammen om pårørende

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du kan kontakte kommunen, eller komme innom på Solsiden onsdager eller fredager for å få mer informasjon om dagtilbud.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknad om (KF-170)

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Psykiatri
Postadresse:Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN
Besøksadresse:Åsgata 13 8800 SANDNESSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-03-13 09:21

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS