PPT Ytre Helgeland er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever, og oppfølging av skoletilbudet for voksne med særskilte behov.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

PP-tjenestens hovedoppgaver er:

  • være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
  • hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

Tjenesten er interkommunal, og Alstahaug er vertskommune.

Kontoret ligger i 2 etg. i godsterminalen i Sandnessjøen

Spesialpedagogisk-hjelp-foreldreinformasjon

Spesialundervisning-foreldreinformasjon

Udir-spesialpedagogisk-hjelp

Udir-spesialundervisning