Sak 11/17       Sandnes skole            Planid 20170004

Følgende ble vedtatt i planutvalget:

«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8, jfr § 12-3 igangsettes detaljregulering for Sandnes skole i tråd med avgrensing vist på skisse, datert 10.12.17.»

Dokumenter i saken:

  1. Gjeldende bestemmelser
  2. Gjeldende plankart
  3. Planavgrensing
  4. ROS-sjekk
  5. Saksframlegg og saksprotokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.