Sak 13/17, Bjarnetjønna skole. Planid 20170003

Følgende ble vedtatt i planutvalget: «Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 igangsettes detaljregulering for Bjarnetjønna skole i tråd med avgrensning vist på skisse, datert 10.03.17.

Dokumenter:

  1. Planavgrensning
  2. Saksprotokoll
  3. Saksfremlegg

Eventuelle forhåndsmerknader sendes post@alstahaug.kommune.no innen 20.mai.