Brøyteroder

Brøyteroder og hvordan mannskaper og maskiner er fordelt vises på kommunens karttjeneste, se link: https://kommunekart.com/klient/hald

Brøyting og beredskap på fylkesvei håndteres av Statens vegvesen/Mesta.

Parkerte kjøretøy

Parkerte biler langs veiene et stort problem for brøytemannskapene. I verste fall kan biler langs veien resultere i at enkelte gater ikke blir brøytet. Ta hensyn til dette når du parkerer, slik at bilen din ikke er til hinder for bl.a. snøbrøyting. Gjør oppmerksom på at kjøretøy som er parkert slik at de er til hinder for trafikken og/eller snøbrøyting, kan fjernes uten forvarsel i henhold Veitrafikklovens §37.

Som hus- eller grunneier har du også et ansvar for at det er fremkommelig på fortau utenfor din eiendom. Les mer om dine plikter i politivedtektene (gjelder regulert område i Sandnessjøen):

Utdrag fra politivedtekter for Alstahaug kommune - stadfestet i Politidirektoratet 23.7.2007:

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15. Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Bestemmelsen i første ledd gjelder innenfor regulert område i Sandnessjøen.

§ 16. Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra takras skal straks fjernes. Snø og is må ikke kastes ut i kjørebanen, legges i rennesteinen eller på annet offentlig sted. Det må heller ikke lagres snø og is i veier og gatekryss.

§ 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor regulert område i Sandnessjøen plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

 Mvh Kommunalteknisk sektor