Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget, den 16.06.17, sak 27/17, å legge ovennevnte forslag til detaljregulering ut til høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter eiendommen 39/76, der det foreslås en BYA på 50 % og en mulighet for å drive tjenesteyting (voksenopplæring) i tillegg til kontor og forretning.  Det foreslås også endret bruk av en del av eiendommen 39/90, til parkering.  I dag er dette arealet avsatt til grønnstruktur – vegetasjonsskjerm. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no.  Høringsuttalelsen merkes med plannavn, planid og saksnr. 

Høringsfrist er den 1. september.  Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens planarkiv.