Kom med innspill innen 20. februar
Hvis du har innspill til planen, kan du sende det til Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller post@alstahaug.kommune.no innen 20. februar. Merk ditt innspill med saksnr. 2021/979.

Hvorfor en slik plan?
Alstahaug kommune ønsker at alle innbyggerne skal ha lett tilgang på stier og turveger i sine nærområder. Dette er viktig i folkehelsearbeidet. Planen skal danne grunnlag for arealplanlegging, budsjett og søknader om ekstern finansiering og andre tiltak. Arbeidet med ferdselsårene er forankret i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, som ble vedtatt 20.06.19, sak 27/19.

Hva inneholder planen?
Planforslaget beskriver status og forslag til noen tiltak. Forslaget består av tre plandokumenter:

Hvem kan uttale seg – og om hva?
Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser. Alstahaug kommune ønsker innspill på både eksisterende og viktige ferdselsårer og på forslag til tiltak. Innspillene vil bli referert og vurdert når planen skal behandles politisk.