1. Formål

Kulturskolen er et interkommunalt opplæringstilbud innen musikk, dans, drama, og andre kulturelle områder for innbyggere i Alstahaug og Leirfjord kommuner. Kulturskolen er hjemlet i lov om kulturskole og skal til enhver tid tilstrebe å gi tilbud til et størst mulig antall elever i alle aldersgrupper.

2. Rammer for driften

Kulturskolen skal drives i samsvar med de retningslinjer som er vedtatt av en nemd oppnevnt ifølge samarbeidsavtalen mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner.

3. Lokalisering

Kulturskolens skal disponere base og gratis øvingslokaler i begge kommuner. I tillegg skal man også tilstrebe undervisning rundt om på skolene der det er mulig.

4. Styringsverk

Kulturskolen er underlagt nemda oppnevnt ifølge samarbeidsavtalen mellom Alstahaug og Leirfjord kommuner

5. Ledelse og bemanning

Kulturskolen er administrativt underlagt fagsjef for undervisning i Alstahaug kommune. Kulturskolen skal ha egen rektor som tillegges det administrative og pedagogiske ansvaret.

6. Retningslinjer for opptak

Søknadsfrist for ny elevplass i kulturskolen er 15.05 og 15.11. Alle søker via elektronisk skjema på hjemmesiden. Rektor foretar opptaket.

7. Inntaksforskrifter

Alle kan i prinsippet bli elever ved kulturskolen. Ved opptak gjøres følgende prioriteringer: - Grunnskoleelever / barn i barnehage har fortrinnsrett - Hvis skolen har ledig kapasitet tas voksne elever inn - Yngre elever tas opp foran eldre Elever med særlige behov tas inn på grunnlag av vurdering uavhengig av de generelle inntakskriterier.

8. Klage på inntak

Klagefristen er tre uker fra opptak er gjort kjent for søkeren. Klagene behandles av nemda.

9. Oppsigelse av plass

Elever har plass til den sies opp, innen 15.05 og 15.11. Kontingenten betales halvårlig, og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av et halvår. Ved tilfeller av sykdom, flytting, etc., kan egenandelen refunderes etter søknad. Styret avgjør slike saker. Elever som ikke har betalt egenandel innen en måned fra krav er mottatt, kan miste plassen i kulturskolen. Rektor gis ansvaret for å følge opp egenbetalingen sammen med skolekontoret i Alstahaug.

10. Betalingssatser (Reguleres hvert år):

Bestemmes av de respektive kommunestyrer etter innstilling fra kulturskolens nemd. Satsene ligger på www.ksalle.no De kan også fås ved henvendelse til kulturskolen.

11. Undervisning

Musikk- og kulturskoletilbudet foregår både i elevenes skoletid etter avtale med foreldre og lærer og på ettermiddag / kveld. Undervisningen skal skje etter halvårsplaner utarbeidet av lærerne og fagplaner for de ulike fag.

12. Årsplan / årsmelding / budsjett

Rektor har ansvaret for utarbeidelse av årsplan for kulturskolens virksomhet. Styret skal ha melding om årsplanen innen 1.oktober. Årsmelding for skolens virksomhet legges fram for nemda innen utgangen av januar påfølgende år. Rektor utarbeider også halvårsrapport for virksomheten i juni hvert år. Rektor legger i samarbeid med styret fram forslag til budsjett.

13. Retningslinjer for ansatte

Det utarbeides stillingsbeskrivelser for rektor og øvrige ansatte i kulturskolen.