1. VIRKEOMRÅDE OG EIERFORHOLD

Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger (SFO) eid og drevet av Alstahaug kommune. SFO er et omsorgs og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. -4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. – 7. årstrinn. 

2. FORMÅL

SFO skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. SFO skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

3. RAMMER FOR DRIFTEN

Skolefritidsordningen skal drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og i tråd med opplæringslovens § 13-7. SFO skal ha ute- og innearealer som er egnet til formålet.
Kommunestyret kan gi nærmere regler for den enkelte SFOs leke- og oppholdsareal ut fra tilgjengelige arealer, fysiske, helsemessige og ressursmessige forhold.

 

4. FORELDRESAMARBEID

Leder av skolefritidsordningen innkaller alle foresatte til foreldremøte, som avholdes innen utgangen av september. På dette møtet velges en foreldrekontakt, med vara. Foreldrekontakten representerer foreldrene i generelle spørsmål og skal være en samarbeidspartner for SFOleder.

 

5. LEDELSE OG PERSONALE

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen ved den enkelte skole. Rektor fastsetter organisering og bemanning av SFO på egen skole i tråd med
føringene i disse vedtektene. SFO skal ha en bemanning slik at det blir en voksen pr. 15-16 barn.

I tilfeller der barn med særskilte behov trenger det, kan det være behov for styrket bemanning og/eller særskilt kompetanse hos personalet. Avdelingsleder for SFO skal ha pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Øvrige ansatte skal i hovedsak være faglært barne-og ungdomsarbeidere eller ha annen relevant utdanning. 

6. OPPTAK AV BARN

Hovedopptak til SFO skjer om våren med søknadsfrist 15. april. Det tildeles helplass (Se betalingssatser i gebyrregulativet). Barn som tildeles plass beholder plassen til den blir sagt opp eller til sommerstengt SFO i 4. klasse.

Rektor er opptaksmyndighet. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søkeren har mottatt vedtaket.

7. OPPTAK ETTER PRIORITET

Prioritet ved opptak innebærer at barnet går foran andre ved tildeling av plass. Opptakskriterier i prioritert rekkefølge:
1. Barn som etter sakkyndig vurdering har særskilte behov skal tas inn foran andre søkere.
2. Yngre barn skal gå foran eldre barn. 

8. BETALING FOR OPPHOLD

Kommunestyret fastsetter satsene for betaling for opphold i skolefritidsordningene gjennom årlig vedtatt gebyrregulativ. Oppholdsbetalingens størrelse skal være lik for alle. Kommunen
ser gjerne at foreldre/foresatte inngår en avtale om automatisk trekk som betalingsform for opphold i SFO.

Betalingsregler: Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Det gis forholdmessig fratrekk i oppholdsbetalingen:

  •  ved barns sykefravær på 4 uker eller mer.
  •  fra andre dag ved streik, eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side
  • ved søskenmoderasjon

Ved skyldig betaling gjelder 1. gangs purring som varsel om oppsigelse. Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller SFO blir ikke tildelt plass i
SFO før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort. 

9. OPPSIGELSE AV PLASS

SFO-tilbudet har oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. Oppsigelsen skal være skriftlig, og sendes til leder for SFO. Mottatt oppsigelse bekreftes skriftlig.

 

10. ÅPNINGSTID

SFO- er åpen alle virkedager i skoleåret unntatt sommerstengt periode, lørdag, søndag, offentlige fridager, jule- og nyttårsaften og 3 av skolens planleggingsdager (datofestet i gjeldende skolerute). Onsdag i påskeuken stenger SFO 12:00.

Daglig normal åpningstid er 07.00 -16.30 (dersom det er barn som har behov). Rektor kan utvide åpningstiden før og etter normal åpningstid etter vurdering av behov og økonomisk rammebetingelser. For nærmere informasjon om det enkelte SFOs åpningstid vises til Alstahaug kommunes hjemmeside. 

11. SOMMERFERIE

SFO sommerstenges i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30. 

12. ERSTATNING

Alstahaug kommune tegner ulykkesforsikring for barna i skole og SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler. 

13. IKRAFTTREDELSE / ENDRINGER.

Vedtektene trer i kraft fra vedtakstidpunktet. Mindre endringer av vedtektene som ikke endrer viktige prinsipper, kan gjøres av administrasjonssjefen, også med virkning for nåværende plassinnehavere.