Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere omsorgsboliger i Sigurd Herses gate. Areal til vendehammer og bolig i gjeldende plan reguleres om til parkering. Adkomst for eiendommene 38/319 og 38/638 endres samt plassering av fortau. Dette frigjør areal på byggetomt (38/638) til bygningsformål.

Eventuelle merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, eller på epost til post@alstahaug.kommune.no innen 25.mai 2018.

Det bes om at merknadene merkes med saksnummer 18/737 og planid 20180070.

Varselbrev og ROS-analyse kan ses i planarkivet