Planområdet er utvidet i forhold til 2014-avgrensingen. Bakgrunn for dette er behovet for å regulere Botnveien og justere gangvegtrasèer i Sandnesdalen og Radåsen. Det er også ønskelig at hele arealet, som er avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel, blir vurdert planmessig.  Planområdet strekker seg derfor helt fra krysset Botveien/Sivaveien til Radåsen. Opprinnelig planavgrensing er vist med rød stiplet linje på kartillustrasjonen.

planavgrensing.png

Forskrift om konsekvensutredninger 

Planlagt arealbruk er i tråd overordnete føringer i kommuneplanens arealdel. Planarbeidet vurderes derfor å ikke falle inn under Forskrift om konsekvensutredninger. Det er imidlertid behov for utredninger knyttet til planarbeidet. Følgende temaer er sentrale: 

  • Grunnforhold 
  • Trafikk og miljø 
  • Landskapsinngrep 
  • Friluftsliv 
  • Landbruk 

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 25. august 2022.  Eventuelle merknader merkes med saksnummer, plannavn og planid, og sendes Alstahaug Kommune

Enhet for plan, landbruk og miljø