Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legekontoret stengt torsdag 12.12.2019 fra kl. 14.00:

Ved behov for akutt helsehjelp ring 116 117, ved akutt nød ring 113.

Lege i Leirfjord har akuttberedskap for Alstahaug fra kl 14:00 den dagen. 

A A A

Tjenester A-Å
A S B G R D E F H I J K L M N O P T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Bolig - oppføring av ny bolig
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagtilbud - Solsiden aktivitetssenter
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Financial advice
Financial social assistance
Folkehelse
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fradeling av eiendom
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grants for adapting housing
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån

H
Helsestasjon
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøve

K
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter Tlf: 75 17 36 99
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Psykisk helse barn og ungdom
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Rådgiving i skolen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Skolefritidsordning (SFO)
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / enkelt anledning
Skogfond
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Startlån bolig
Støttekontakt/Fritidskontakt
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Vigsel

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp