Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 13.desember 2019.
Regelverk, søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på Bufdir.no: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kontaktperson er leder for Alstahaug frivilligsentral Lars Evan Lauritzen.