Barn som er hjemme

Det er noen barn som ikke kommer til å være i barnehagen i denne perioden fordi de er i risikogruppen. Det kan også være noen foreldre som ikke ønsker å sende barna sine i barnehagen.

Departementet legger til grunn at det i noen tilfeller vil kunne gis individuell hjelp eller tegnspråkopplæring til barn som er hjemme. Det er en forutsetning at dette kan gis i tråd med helsemyndighetenes smittevernråd. I de tilfellene det ikke er mulig med individuell hjelp, bør det vurderes om hjelpen eller opplæringen kan gis ved bruk av digitale verktøy. Dette vil nok først og fremst være aktuelt for de litt eldre barna.

 

Timer til spesialpedagogisk hjelp

I enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det være fastsatt hvor mange timer spesialpedagogisk hjelp et barn skal ha. I mange tilfeller vil vedtakene kunne oppfylles fullt ut for barn som er i barnehagen. Det kan imidlertid tenkes at det vil være vanskelig å få oppfylt timetallet på grunn av tilgang på pedagogisk personale eller at smittevernhensyn av andre grunner gjør det vanskelig å oppfylle vedtaket fullt ut.

For barn som er hjemme, kan det også være vanskelig å oppfylle dette timekravet, selv om det i enkelte tilfeller er mulig å gi hjelpen når barnet er hjemme. Det kan være vanskelig å gi hjelpen for eksempel på grunn av ulik tilgang til digitale verktøy, og det kan også være ulik kompetanse hos de som gir hjelpen. I tillegg kan det være krevende og belastende for barnet å motta hjelpen på en slik måte.

 

 

Barna har rettighetene i behold

Det er viktig at barn får spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring også under utbruddet av Covid-19. Kommunen vil derfor understreke at barna har rettighetene i behold, og at tilpasningen som foreslås, går ut på at det vil være noe større fleksibilitet i hvordan tilretteleggingen organiseres, og i antallet timer per uke.

Barnehagene vil gi mer spesifikk informasjon til den enkelte.