Det nye regelverket gjør det enklere for deg å bygge på egen eiendom, og saksbehandlingsfristene for kommunen blir kortere, slik at du kan få svar på søknaden din raskere.

Fra 1. juli 2015 kan du bygge følgende uten å søke:

 • Garasje, uthus og liknende på inntil 50 m 2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en gesimshøyde på opp til 3 meter. Bygget kan benyttes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue og liknende, men ikke beboelse. Med dette menes rom som kjøkken, stue, soverom og våtrom. Det kan heller ikke brukes til overnatting.
  • I dag må du søke kommunen om tillatelse dersom du vil bygge større en 15 m2 eller nærmere nabogrensen enn 4 meter. 
 • Tilbygg på maksimalt 15 m2 , for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. Slike tilbygg må plasseres 4 meter eller mer fra nabogrensen for å være unntatt fra søknadsplikt og kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.
  • I dag må du søke kommunen om tillatelse for tilbygg.
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas nå fra søknadsplikt. Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først.
  • Noen reparasjoner har allerede vært unntatt fra søknadsplikt . Dette var reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle. Det nye er nå at man unntar reparasjon av alle typer bygningstekniske installasjoner fra søknadsplikt, uavhengig av størrelse på det som skal repareres. Videre er unntaket heller ikke begrenset til reparasjoner innenfor én bruksenhet/branncelle. 
 • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger (inntil 1.8 m høy og 10,0 m lengde), forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntill 1 meter fra nabogrensen uten søknad.
 • Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.
 • Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad. 

Flere tidsfrister:

 • For byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge – for eksempel et tilbygg - skal kommunen behandle søknaden innen 3 uker selv om en nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen.
 • Dersom kommunen bruker mer enn 3 uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.
 • Byggesaker som krever dispensasjon fra plan og søknader om dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider fristen, skal byggesaksgebyret reduseres.
 • Statlige og regionale myndighetene har en uttalelsesfrist på 4 uker når de skal uttale seg til dispensasjonssaker

Færre omkamper og mindre byråkrati

 • Ikke lenger mulighet for naboer til å klage der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.
 • Nabovarsling kan sløyfes i byggesak i de tilfellene byggeprosjektet er godt nok varslet og beskrevet i en vedtatt reguleringsplan.
 • Nabovarsel ved elektronisk kommunikasjon vil være tilstrekkelig.
 • Det er presisert at de tekniske sidene av et byggeprosjekt er tiltakshaver og hans hjelperes ansvar. Vi fjernet derfor lovbestemmelsen om at kommunen kan overprøve dette.
 • Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998 (da nye regler om ansvar ble innført). 

Kilde: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/na-kan-du-bygge-mer-uten-a-soke/id2398723/

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften)