Alstahaug kommunen ønsker å inngå rammeavtaler med entreprenører for utførelse av vann-, avløp-, og vegtiltak og andre naturlige tilhørende tjenester. Rammeavtalen har en årlig verdi på inntil 12 mill. og en varighet på 2 år med opsjon om å forlenge kontrakten ytterligere 2 år. Avtalen skal dekke kommunens behov for anleggsarbeider innenfor kommunaltekniske anlegg, herunder vann, avløp og vei. Alstahaug Kommune vil inngå rammeavtale med 3 tilbydere forutsatt tilstrekkelig antall egnede tilbydere og tilbud.

Typiske oppdrag kan være rehabilitering og separering av VA-anlegg i eksisterende boliggater. Det kan også være mindre tiltak på VA-nettet og tilhørende arbeider som veg, fortau, gatelys, støttemurer, etc.

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er 10.11.2022.

Frist for å levere tilbud er 18.11.2022 kl 12.00

Mer informasjon og kunngjøring.