Kontaktopplysninger

Du kan ringe oss mellom 09:00 og 15:00 på 75075215

Hvis krise oppstår på kveld/natt er det legevakten som kan bistå på tlf. 116117 eller AMK 113.

Hvilken hjelp kan gis?

Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok. Vi kan tilby

  • Støttesamtaler
  • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
  • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner trenger veiledning og bistand etter en hendelse
  • Veilede og informere om aktuelle hjelpetiltak på sikt

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være det i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.

Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet eller deler av det sammen med andre.

Hvordan vi mestrer de vanskeligste situasjoner i livet er også et viktig utgangs-punkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser, kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp.

Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.