Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
3. desember:

Koronautbrudd i Alstahaug

Én ny smittet siste døgn. Les mer...
A A A

Psykisk helse barn og ungdom

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning til både deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres foreldre.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

  • Gravide, sped- og småbarn, barn i skolealder,ungdom og foreldre.

  • Barn og unge i risiko

  • Barn og unge som viser symptomer eller har psykiske vansker

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

  • Tilbudet er til alle barn og unge bosatt i Alstahaug kommune i alderen 0 til 18 år.

  • Tjenesten er i hovedsak tilgjengelig i vanlig kontortid. Ved akutt behov for helsehjelp utenom våre åpningstider, henvises det derfor til legevakt. I helgene er det også mulig å kontakte vakttelefon ved barnevernstjenesten

  •  

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Lov om helsetjenesten i kommunene, forskrift for helsestasjonen og skolehelsetjenesten som har det formål å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hjelp til hjelp
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - psykisk helse

Partnere

Vi samarbeider tett med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Ellers samarbeider vi med alle tjenester i kommunen etter samtykke fra den det gjelder og foreldre.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Du kan ta kontakt med psykisk helse barn og ungdom på tlf nr 75075238/ 95447007.

Skjema

Helse- og omsorgstjenester, søknad om

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket (fylkeslegen). Klagen skal sendes til kommuneoverlege Kirsten Toft.

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Bjørg Fønnebø
Tittel:
Telefon:75075144
Epost:Bjorg.Fonnebo@alstahaug.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-12 13:26