Målet med planarbeidet

Målet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av industriområdet på Horvnes.
Planområdet er ca 84 daa, og regulerer arealer avsatt til industri i kommuneplanens arealdel. Det foreslås også ny kjøreveg over nærings - og industriområdet til Helgelandsbase Holding AS.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på i kommunens planarkiv

Merknader

For eventuelle merknader til planforslaget er det frist 2. desember. Uttalelser sendes til følgende adresse: post@alstahaug.kommune.no, og merkes med saks nr 20/229, plannavn  og planid.

Planenhet