Utlysningen var planlagt i januar  2020 og med 10 ukers svarfrist (utlysningen legges ut på Doffin). Utlysningen fra fylkeskommunen ble forsinket og først kunngjort i mars måned og med tilbudsfrist 09.juni 2020. Avtaleinngåelse med mulig tilbyder forventes over sommeren 2020. Deretter vil det utarbeides en fremdriftsplan med entreprenøren som vinner konkurransen. Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2021.

Videre kan det opplyses at NFK nettopp har utlyst mulighet for kommunene til å søke støtte for 2020 og med søknadsfrist 01.august. Det er de områdene som ikke har tilbud om minst 30 Mbit/s i nedlastningshastighet som er berettiget til støtte iht dekningskart utarbeidet av Nkom.

Det er også et krav at det skal være 25 % lokal medfinansiering, regnet av totalkostnaden i prosjektet. I og med at Nordland fylkeskommune ikke har bevilget egne midler utover den statlige rammen, må hver kommune skaffe til veie 25 % finansiering. Lokale bidrag består av støtte fra kommune, private aktører (ikke utbygger) og egeninnsats/dugnad.

Det er kun husstander med fastboende som kvalifiserer til støtte. Det gis ikke støtte til fritidsboliger. Fritidsboliger kan være en del av prosjektet, men kostnadene for å kople til disse skal skilles ut i prosjektregnskapet og finansieres utenom de statlige midlene.

Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.