Når er søknadsfristen for hovedopptaket til barnehage i Alstahaug?

Søknadsfristen er 1. mars. For å være innen fristen må søknad være levert på vår elektroniske skjemaportal innen 01.03 kl 23.59. Søknader som blir registrert den 02.03 kl 00.00 vil være for sent innkommet. Søker du for sent mister du retten til plass i kommunen.

Jeg trenger barnehageplass. Hva gjør jeg?

Søknad hovedopptak - frist 1. mars
Søknadsskjema finner du her: søknadsskjema. 

Ønsker du plass fra neste barnehageopptak, med rett til plass, velg skjema for neste barnehageår som starter i 01.08. i år og går til og med 31.07 neste år. Det er dette skjema som må være levert innen søknadsfristen for å ha rett til plass.  

Supplerende opptak
Det er også mulig å søke plasser som blir ledige i løpet av året (supplerende opptak). Ønsket oppstartdato er avgjørende for hvilket tidspunkt en søknad blir vurdert. Her gjelder ingen rett til plass, og barnet kommer på venteliste. Dere vil bli kontaktet dersom det bli ledig plass før neste barnehageår starter. Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema

Jeg har søkt barnehageplass tidligere og barnet står på venteliste, må jeg søke?

Ja! Barn på venteliste fra tidligere hovedopptak videreføres ikke. Alle søkere som per i dag står på venteliste til barnehageplass må søke på nytt ved neste hovedopptak. Det gjelder også de som har takket nei til tilbud og de som vil søke overflytting til annen barnehage. 

 

Vi flytter til Alstahaug etter hovedopptaket 1.mars, hvordan søker jeg da?

Søknad må sendes på vanlig måte. Dere må ha bostedsadresse i Alstahaug kommune 1. august.

Siden kommunens forpliktelse og barnets rett til plass begge knytter seg til august, er det tiltrekkelig at barnet er bosatt i kommunen i august. Det forutsetter imidlertid at foreldrene har søkt om plass innen søknadsfristen 1. mars. Ved tildeling av plass, sjekker vi adressen deres opp mot folkeregisteret. 

Kan jeg søke barnehageplass før jeg har fått personnummer til barnet?

Ja, det kan du. Hvis du ikke har personnummer må  du skrive ut søknaden og fylle ut manuelt. Søknaden sendes til: Alstahaug kommune, Oppvekst og kultur.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars.
Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp umiddelbart gjennom såkalt supplerende opptak.

Hva er hovedopptak og hva er supplerende opptak?

I hovedopptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige i august. Da blir det mange ledige plasser fordi de største barnehagebarna begynner på skolen. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

I det supplerende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året. 

Hvem har rett til barnehageplass?

Plass i de kommunale barnehagene blir bare gitt til barn bosatt i Alstahaug, eller til de som har dokumentert adresse i Alstahaug fra august. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

Det må søkes om barnehageplass innen 1. mars for å ha rett på barnehageplass. 

Hvem har rett til prioritet ved opptak i barnehage?

Prioritert ved opptak § 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Hvor mange barnehager kan jeg søke?

Du kan sette opp inntil fem barnehager i søknaden din.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å endre søknaden?

Da må du sende inn en ny søknad. Søknaden finner du her.

Hvordan kan jeg klage ved avslag på søknad?

Avslag i hovedopptak gir klagerett. Du har også klagerett dersom du ikke får plass i barnehagen på ditt 1. eller 2. valg i søknaden.
Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §13 (Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.) 

Hva gjør jeg om jeg ønsker å søke om overflytting innen barnehagene i Alstahaug?

Dere kan søke om overflytting innen barnehagene i Alstahaug kommune. Søknadsskjema finner du her
Du må søke innen fristen 1. mars for å ha rett til endring i antall dager. Ønsker du endring i løpet av et barnehageår blir du satt på venteliste til barnehagen har ledig plass. 

Ved flytting mellom barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass. Private barnehager kan ha andre regler i sine vedtekter. 

Jeg har plass fra før, men ønsker endring i antall dager, må jeg søke?

Ja du må søke på samme måte som alle andre som ønsker en eller annen endring i sin barnehageplass. Vi du være med i hovedinntaket må du søke innen fristen 1. mars. 

Jeg skal søke i en private barnehage, trenger jeg å sende søknad til kommunen?

Ja, det er samordnet opptak så alle søknader skal sendes Alstahaug kommune.

Jeg har fått tilbud om å bytte plass fra en barnehage til en annen, må jeg betale i oppsigelsestiden i den

Ved bytte av plass mellom de kommunale barnehagene krever vi ikke betaling i oppsigelsestiden. 
Vær oppmerksom på at reglene kan være annerledes i de private barnehagene, så kontakt den private barnehagen direkte for å få svar på dette spørsmålet.  

Hvilken nummer har jeg på ventelisten?

Alstahaug kommune har ingen nummerert venteliste. 

Grunnen er at søknadene ikke er rangert etter søknadsdato, men etter prioritet og barnas alder. Siden søknader kommer inn fortløpende gjennom året betyr det at ventelisten ikke er statisk, men kan endres når det kommer inn en ny søknad. For eksempel søknad med større prioritet. 

Betaling for plass og november-barn

Det kan ikke kreves foreldrebetaling fra august dersom foreldrene til et november-barn først ønsker oppstart i november.