Kommunestyret
20.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 20.06.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 20.06.2019
Forslag til bebyggelse - GNR 37/4
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 20.06.2019
Presentasjon i forbindelse med regnskap 2018
Møteprotokoll.pdf
Presentasjon i forbindelse med regnskap 2018.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2019 Selskapsavtale - SHMIL IKS Vis (3) Vis Vis (2)
26/2019 Rullering av Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Alstahaug kommune, Nordland Vis (1) Vis Vis (2)
27/2019 Andregangsbehandling av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 Vis (2) Vis Vis (4)
28/2019 Investeringsreglement for Alstahaug kommune Vis (2) Vis Vis (1)
29/2019 Papirløse møter - evaluering Vis Vis (3)
30/2019 Forvaltningsrevisjon selvkost VAR-området Vis (2) Vis
31/2019 Nytt oppvarmings- og styringsanlegg, Tjøtta kirke - Søknad om låneopptak gjennom rentekompensasjonsordningen Vis (1) Vis Vis (1)
32/2019 Infrastruktur nytt sykehjem - byggetrinn 1 (rundkjøring, VA) - Finansiering - låneopptak Vis (3) Vis Vis (1)
33/2019 Alstahaug havnevesen KF - rehabilitering av godsterminalen Vis (3) Vis
34/2019 Årsregnskap 2018 og regnskapsrapport 1 - 2019 Vis (6) Vis
35/2019 Årsregnskap 2018 for KF Alstahaug asylmottak Vis (5) Vis
36/2019 Regnskap og årsberetning 2018 Vis (4) Vis Vis (1)
37/2019 Årsrapport for Alstahaug kommune 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
38/2019 Sykefraværsrapport 1.tertial 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
39/2019 Regnskapsrapportering pr. 30.4.19 - 1. tertial Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 Budsjett 2020. Økonomiplan 2020-2023. Budsjettprosess. Vis Vis (1)
41/2019 Interpellasjon - Forhåndsstemming. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Vis (1) Vis Vis (9)