Vedtaket innebærer ingen endring av eksisterende vegadresser. Den vedtatte skrivemåten kan påklages etter Lov om Stadnamn §10. Klagen sendes Alstahaug kommune innen tre uker fra dagens dato. Administrasjonen begynner med å tildele adressenummer ("husnummer") etter at klagebehandlingen er avsluttet.

Den enkelte hjemmelshaver vil bli tilskrevet direkte før tildelingen.

Adresseparsellplan

Kartblad