Hensikt med planen

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs en trafikkert del av Fv. 17. Gjennomføring av reguleringsplanen vil gi en bedre fremkommelighet for myke trafikanter. I regional transportplan 2018-2029 er gjeldende prosjekt, Fv. 17 Blåbærhaugen-Kleiva, lagt inn i handlingsprogrammet i slutten av perioden (2022- 2029). Alstahaug kommune startet planarbeidet for å være en pådriver mot fylkeskommunen slik at tiltaket blir prioritert og gjennomført.

Informasjon om klagerett

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Alstahaug kommune, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Alstahaug kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelse med saksnr: 17/53

 

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planarkiv