Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret ovennevnte plan den 23.10.18, sak 35/18.

 

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at det kan bygges flere omsorgsboliger i Sigurd Herses gate i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger. Planforslaget viderefører hovedtrekk i dagens bruk av området. Planen sikrer tilstrekkelig areal på byggetomten (gnr 36/638) samt regulerer inn tilhørende parkeringsareal.

Informasjon om klagerett

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Alstahaug kommune, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelsen med saksnr: 18/737

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planarkiv