Ovennevnte plan er vedtatt av kommunestyret den 19.06.18, sak 14/18. Hjemmel for vedtaket er  Plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

Hensikten med planen

Planen omfatter eiendommen 39/76 og deler av 39/90.  Det legges til rette for en høgere utnyttelse (BYA 50 %) av eiendommen 39/76 enn i dag.  Videre åpnes det for tjenesteyting (voksenopplæring) i tillegg til kontor og forretning.  Deler av eiendommen 39/90 omdisponeres fra grønnstruktur – vegetasjonsskjerm til parkering.

 

Informasjon om klagerett

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Alstahaug kommune, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

 

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Alstahaug kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelsen med saksnr: 17/1503

Planens dokumenter finnes i planarkivet