Søknaden gjelder en mindre arealendring på lokalitet 45003 Ystøya i Alstahaug kommune. Ved kontroll for innsending av EFS etter utlegg av anlegg og flåte ble det funnet at anlegget brukte mindre areal enn opprinnelig søkt om. Plassering av fôrflåten ble gjort utenfor det klarerte arealet for lokaliteten, men innenfor areal avsatt til akvakulturformål i kommunens arealplan. Det omsøkes nå nedjustering av faktisk areal for anleggsrammen samt ny plassering av fôringsflåten.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: LetSea AS org. nr. 976 253 744
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: 45003 Ystøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º46,343` Ø 12º14,711`
Midtpunkt fôringsflåte N 65º46,494` Ø 12º14,711`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.