Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Alstahaug kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid i kommunen. Vedtatte målsettinger i kommuneplanen og kulturplanen skal legges til grunn ved tildeling av kulturmidler.

  • Støtte til barne- og ungdomsarbeid skal prioriteres.
  • Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger som er tilhørende i Alstahaug kommune og som driver kulturarbeid, kan søke.
  • Kulturmidler er tilskudd til organisasjonens drift og administrasjon.
  • Kulturmidler gis på bakgrunn av organisasjonens medlemstall aktivitetsnivå og økonomi.
  • Det gis ikke støtte til kommersielle tiltak som eksempelvis konserter, messer o.l.
  • Midler til drift av anlegg og bygg bevilges ikke over kulturmidlene.
  • Det kan ikke søkes midler til opplæring/kurs.
  • Tildeling av kulturmidler skal samordnes med evt. andre kommunale støtteordninger.

For lag og foreninger som driver flere enn en aktivitet - eksempelvis fleridrettslag - sendes kun en søknad med spesifisering av hva de omsøkte midlene skal nyttes til.