Mange foreldre opplever å møte en fragmentert tjeneste når de har barn som har flere hjelpebehov. I et stort system kan det være vanskelig og krevende å vite hvordan man til enhver tid skal orientere seg og på best mulig måte få tjenesteapparatet til å samhandle til beste for barna. Derfor er det nå opprettet en koordinerende tjeneste for barn og unge med sammensatte vansker. Denne tjenesten fungerer som en "en-dør-inn" funksjon, hvor foresatte og hjelpeapparat kan ta kontakt. Målsettingen er å kartlegge barnet og familiens hjelpebehov, slik at nødvendige tiltak igangsettes i forhold til enkeltindivider, familier eller grupper.

Koordinator er Anette Bøen Hagen som har kontor på Helsestasjonen og kan treffes på telefon 917 28 649 eller 75 07 51 40 eller epost anette.boen.hagen@alstahaug.kommune.no. Fagbakgrunn: jordmor, sykepleier, videreutdanner seg for tiden innen psykisk helse barn og ungdom.

Tjenesten samarbeider med mange instanser såsom lege, helsestasjon, psykisk helse, skole, PPT, Bup, Vop, habiliteringsteam etc., dette skjer selvsagt i samråd med og etter samtykke fra foresatte/ ungdom.