Stortinget har besluttet å bevilge ytterligere 750 millioner til kommunene. Alstahaug kommune er tilgodesett med kr 1.075.000,-.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning

Søknadsfristen er 24.september 2021 og søknaden sendes elektronisk gjennom portalen www.regionalforvaltning.no.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknad fristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være minst 1 mnd.

Som vedlegg til søknaden skal følge firmaattest, regnskap siste to år, samt bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.