Her kommer en klargjøring av hva som skiller karantenehotell fra Arbeidstilsynets forhåndsgodkjenning
av innkvartering, jf. covid-19-forskriften § 2A:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3.

Hva er et karantenehotell?

Karantenehotell

  • er et begrep som blir brukt i covid-19-forskriften om utvalgte hoteller for personer i innreisekarantene
  • blir organisert av kommunene etter avtale med Statsforvalterne
  • ligger i hovedsak i kommuner nær større grenseoverganger

Dette betyr at ordinære hoteller eller andre utleiesteder

  • ikke er en del av karantenehotellordningen
  • ikke kan søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av lokaler til innreisekarantene

Det er arbeids- eller oppdragsgiver som må søke om forhåndsgodkjenning hos Arbeidstilsynet

Hovedregelen er at utenlandske arbeids- og oppdragstakere skal gjennomføre innreisekarantenen på et karantenehotell. Dersom arbeids- og oppdragsgivere kan tilby karanteneinnkvartering som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet, er det unntak fra regelen om karantenehotell. Dette betyr at det er den arbeids- eller oppdragsgiveren som sørger for innkvartering, som skal søke Arbeidstilsynet.

Hoteller og andre utleiesteder kan ikke søke om forhåndsgodkjenning av lokalene de stiller til rådighet. Det må den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver gjøre.

Les mer om forhåndsgodkjenning av innkvartering:
www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-forarbeidstakere-
i-innreisekarantene/
.

Eksempel på spørsmål vi får om karantenehotell

1. Kan arbeidsgivere, hotell og kommuner søke Arbeidstilsynet for å bli karantenehotell?
Nei, dette ligger utenfor Arbeidstilsynets myndighet. Det finnes ingen “godkjenningsordning” for karantenehotell. Karantenehotellene er en ordning som Statsforvalterne og kommunene organiserer.
2. Kan kommunene godkjenne karanteneinnkvartering på hotell?
Nei, kommunene kan ikke godkjenne eller gi samtykke til at arbeids- eller oppdragsgiver kan bruke ordinære hoteller som karanteneinnkvartering. Arbeids- eller oppdragsgiver må alltid søke om forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering hos Arbeidstilsynet.

Oversikt over forhåndsgodkjente karanteneinnkvarteringer

Innkvarteringsregisteret gir oversikt over innkvarteringer som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. I registeret kan du søke på kommune eller organisasjonsnummer:
https://innkvarteringsregisteret.arbeidstilsynet.no/.

Tips oss om brudd på covid-19-forskriften

Arbeidstilsynet prioriterer tilsyn av forhåndsgodkjente karanteneinnkvarteringer. Avdekker dere avvik fra krav til innkvarteringslokaler eller bruken av dem, er det viktig at dere tipser oss.
Tips oss via tipsløsningen vår: https://tips.arbeidstilsynet.no/.

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.

Med hilsen
Arbeidstilsynet