Navn Kvalitetsutvalget Opprettet desember 2009 Evaluert juni 2014
Kvalitetsutvalgets mandat
Medlemmer: Sektorledere for Pleie og omsorg, tjenesten for funksjonshemmede og helse. Tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet. Fagkoordinator helse.
Nedsatt av: Rådmann
Leder: Hilde Johansson
Overordnet målsetning: Kvalitetssikring og utvikling av helse- og omsorgstjenesten etter lov, forskrift og nasjonale retningslinjer. Kvalitetssikre avvikshåndtering. Fremme tverrsektorielt samarbeid. 
Møteramme: 2 møter i halvåret, ellers ved behov

 

Ansvarsområde Beskrivelse Kommentar
Beskrivelse av ansvarsområde
1. Avvikshåndtering Utvalget skal sikre tilnærmet lik behandling av tilnærmede like avvik. Behandling i et større tverrfaglig fora gir bredere forståelse, større læringsutbytte i organisasjonen og mulighet for å endre systemfeil som fører til avvik på tvers av sektorer. Hindrer habilitetskonflikter under avvikshåndtering. De tre sektorene skal benytte like avviksskjema. Kvalitetsutvalgets behandling følger gjeldende kommunal prosedyre.
2. Prosedyreutvikling Felles prosedyremal for kvalitet og internkontroll for helsesektoren. Tverrsektorielle prosedyrer godkjennes i kvalitetsutvalget. Felles prosedyrepool opprettes.

Det er nødvendig med datateknisk bistand for dette arbeidet.

3. Klagehåndtering Klager fra publikum og samarbeidspartnere som går på service-nivå (ikke klager etter lov og forskrift) skal håndteres av kvalitetsutvalget. Klagen skal loggføres, adekvate tiltak iverksettes og klager informeres.

Klager sendes inn elektronisk via kommunens hjemmeside. Gå til skjema.

4. Evaluering Ulike tiltak og prosjekter kan evalueres i kvalitetsutvalget. Ved iverksettelse av nye tiltak skal evalueringsdato bestemmes.  Utvalget har myndighet til å innhente opplysninger og statistikk fra andre sektorer ved behov. Berørte ledere involveres i evalueringsprosessen. Hensikten er å avdekke unyttige tiltak og å fokusere på kontinuerlig forbedringsarbeid.
5.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A og helse- og omsorgstjenestelovens kap 9

Systematisk gjennomgang og kvalitetssikring av håndtering og forståelse av pasientrettighetslovens § 4A og kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven skal forhindre unødig bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten. Sikre lik forståelse, håndtering og iverksettelse av tiltak, og lik forståelse av begrepet ”samtykkekompetanse”. Anonymiserte vedtak sendt til fylkesmannen gjennomgås i kvalitetsutvalget kvartalsvis.

Hensikten er at ledernivå og tillitsvalgte har gjennomgående forståelse for hva som forventes og kreves i tolkningen av denne lovteksten, for å sikre god implementering i organisasjonen.

6. Samhandling og helhetlige pasientforløp

Fremme samhandling gjennom faglig diskusjon vedrørende vanskelige enkeltsaker, case eller situasjonsbeskrivelse som har lærings- og eksempelverdi. Hvem tar ansvar når? Koordineringsansvar? IP? Fange opp saker som ”faller mellom stoler”

Tverrfaglig og tverrsektoriell diskusjon øker muligheten for nytenkning og videreutvikling av tjenesten.

7. IKT

Fokus på bruk, utvikling, saksbehandling og kompetanse innen de ulike dataverktøyene i kommunen, innbefattet implementering av e-meldinger

Verktøyene som stilles til rådighet må kunne brukes.