Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-8 varsles det om at Alstahaug kommune starter opp planarbeid for Pansvei, Tyrihansveien og Huldreveien. Planavgrensning som vist på kartet.  Området er på ca 108 daa, og er i hovedsak uregulert.  Små endringer i avgrensningen kan bli vurdert underveis i planarbeidet.

Målet med planarbeidet er å avsette areal for veger, parkering og eventuelt andre nødvendige formål.  Det skal videre vurderes adkomstløsninger, byggegrense og andre tiltak for å bedre tilgjengeligheten i eksisterende boligområder.  I tillegg skal det reguleres grøntområder for leik og rekreasjon. 

Planarbeidet vurderes å ikke falle inn under Forskrift om konsekvensutredning.

Dersom det er spørsmål til saken eller det ønskes befaring sammen med kommunes planleggere, ber vi om at det tas kontakt på mailadresse:

 ellen-karin.kolle@alstahaug.kommune.no

Eventuelle forhåndsmerknader til saken sendes til Alstahaug kommune innen 15. mars.  Alle henvendelser merkes med saksnummer: 19/14 og planid: 20140050.

Plansektor