I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-2 og 12-8 varsles det om at det skal igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Risanåsen, Alstahaug kommune.

Planområdet som ønskes regulert ligger som en del av Risåsan på øya Blomsøy, i Alstahaug kommune, og omfatter gbnr 19/99. Hele planområdet dekker et areal på ca. 119,6 daa inkludert areal i sjø. Planområdet benyttes i dag i hovedsak til beitemark, og omsluttes av naturmark, fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene campingplass, uthus/naust/badehus, LNFR, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, bruk og vern av sjø og vassdrag m.m.

Planområdet er ikke tidligere regulert, men omfattes av gjeldende kommuneplanens arealdel for Alstahaug kommune med kystsone, planid 1020_201622, vedtatt 14.12.2016. Området er her avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, LNFRS_6 som tillater oppføring av 5 boliger og 5 hytter i planperioden. Det er i tillegg avsatt en hensynssone H570_7 Bevaring kulturmiljø, utvalgt kulturlandskap Blomsøy.

Planområdet ligger innenfor sone 3 i Forvaltningsplan for Blomsøy, Hestøya, Skålvær og omkringliggende områder, Bioforsk Vol.4, nr. 33, 2009, der verdier og forvaltningsbehov er beskrevet. Område 3 er arealer som binder de spesielt, botanisk interessante områdene sammen. Planlagt arealbruk vurderes å falle inn under Forskrift om konsekvensutredninger på bakgrunn av føringer i kommuneplanens arealdel samt verdien som utvalgt kulturlandskap. Det stilles krav om planprogram med 4 konsekvensutredninger: naturmangfold, kulturlandskap, friluftsliv og arkitektonisk og estetisk utforming uttrykk og kvalitet.

Plandokumentene er tilgjengelig i planarkiv.

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen eventuelt post@alstahaug.kommune.no, innen 23.12.2022.