I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-2 og 12-8 varsles det om at det skal igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet på Stamnes i Sandnessjøen, Alstahaug kommune.

Det varsles samtidig om at det skal innledes forhandlinger med Alstahaug kommune om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4, samt at det kan bli aktuelt med felles plan- og byggesaks-behandling iht. pbl § 12-15, dvs. at rammesøknad nabovarsles samtidig med at planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller er Opplysningsvesenets Fond v/Clemens Eiendom AS.
Plankonsulent er Griff Arkitektur AS.

Planområdet er på ca. 20 mål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger for heldøgns omsorg samt dagaktivitetssenter og base for hjemmetjenesten på Prestegårdsjordet, sentralt i Sandnessjøen. Kommunalt friområde inngår også i planområdet. Etter innspill fra Alstahaug kommune i oppstartsmøte inngår også eiendommene Bakkelygata 9, 11 og 13, Bakkelygata 15 og Prestegårdsjordet 1-18 B i planområdet. Dette for å sikre planmessig sammenheng og koordinering med pågående områderegulering for Bakkely, plan-ID 20210071.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til hensynssone der reguleringsplan skal gjelde, med unntak for parkering og uteoppholdsareal som skal følge kommuneplanens bestemmelser.

Planområdet markert med rød linje ifht. gjeldende kommuneplan og eiendomsgrenser.

I gjeldende reguleringsplan (plan-ID 5043028, Prestegårdsjordet, vedtatt 1988) er området avsatt til bolig-, avkjørsel-, friområde-, offentlig bebyggelse- og turveiformål. Planarbeidet vil medføre endring og oppdatering av gjeldende reguleringsplan.

Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og vurderes ikke å ha egenskaper, lokalisering eller påvirkning på omgivelsene som medfører vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløser dermed ikke krav om KU. Se planinitiativ for nærmere vurdering. Virkninger av planen skal imidlertid belyses og vurderes i planbeskrivelsen.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig i planarkivet.

Opplegg for medvirkning i planarbeidet avklares nærmere etter innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.

Ta gjerne kontakt med plankonsulent dersom du har spørsmål om planarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet skal være skriftlig og sendes per e-post til kjersti@griffarkitektur.no eller per brev til Griff Arkitektur AS, Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy. Innspill må være mottatt hos oss innen 08.10.2021.