Sak nr 9/2021 Åsmarkveien, Planid. 20210072

Mål med planarbeidet

Bakgrunn for planarbeidet er å få oppdatert et område med manglende/gamle planer. Området strekker seg mellom Håreks gate, Åsmarkveien og åsen.

Planområdet er på ca 58 daa, og er stort sett uregulert.

20210072_600x412.jpg

Området består i dag av boligbebyggelse og friluftsområde, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, næringsvirksomhet og friområde. Videre er friområdet gitt en hensynssone H530_4, som innebærer at området har en særlig verdi for friluftsliv. Det er også lagt inn en bestemmelse som sikrer passasje til hovedstier/turområder.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til Alstahaug kommune:  post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen. Innspillet merkes med saksnr og planid.

Frist for merknader settes til 30.06.21

Planenhet